Fuktsäkerhetsprojektering

Utformningen av konstruktioner och byggnadsdelar måste bygga på en omsorgsfull projektering med avseende på fuktsäkerhet. Boverkets Byggregler BBR06, som började gälla 1/7 2007, har helt nya föreskrifter i kapitel 6.5 Fukt som i praktiken kräver en detaljerade fuktsäkerhetsprojektering av varje byggherre. Institutet för Fuktfrågor har utarbetat en Byggvägledning till detta kapitel, som säljs av Svensk Byggtjänst, www.byggtjanst.se. Läs mer här!

Innehållet i Byggvägledning Fukt är följande. De delar utanför kapitel 6.5 som är relevanta ur fuktsynpunkt, och hela avsnitt 6.5 återges i sin helhet, tillsammans med Boverkets egen konsekvensutredning. Därefter ges en vägledning för hur dessa skall tolkas.

Principen för fuktsäkerhetsprojektering är egentligen enkel:

1. Identifiera ”högsta tillåtna fukttillstånd” RFOK, för varje fuktkänsligt material som skall användas, baserat på:

A. materialets kritiska fukttillstånd RFKRIT (med hänsyn till temperaturnivå och varaktigheten hos förväntad fuktbelastning)
B. den säkerhetsmarginal RFOS som önskas, där hänsyn tas dels till osäkerheterna hos RFKRIT och dels till konsekvenserna av att RFKRIT överskrids.
2. Bedöm eller beräkna förväntade fukttillstånd RF i materialen eller på materialens ytor.
3. Visa att RF ”aldrig” är högre än RFOK!

I Byggvägledning 9 Fukt ingår principerna för hur olika byggnadsdelar lämpligen fuktsäkerhetsprojekteras.