SVENSKA

Institutet för material- och byggnadstekniska fuktfrågor, ”Institutet för Fuktfrågor (IF)”, etablerades 1981 av tekn dr Lars-Olof Nilsson (LON). Den tidiga verksamheten var huvudsakligen kurser, föredrag och utredning av fukt- och mögelproblem på deltid, parallellt med en forskningsverksamhet inom Fuktgruppen i Lund (numera FuktCentrum vid LTH). Utredningsverksamheten kunde initiera forskningsuppgifter vid LTH och FoU-resultaten kunde omsättas i praktik inom Institutets uppdragsverksamhet. Erfarenheter från skadeutredningar har omsatts i en strukturerad utredningsmetodik som förts ut vid kurser för Byggdoktorerna (www.byggdoktor.com) och för Chalmers respektive LTH.

Denna parallellverksamhet fortsatte under LONs 18 år vid Chalmers 1985-2003 och därefter vid LTH. Tyngdpunkten i verksamheten har förskjutits från skadeutredning till informationsspridning om fuktsäkerhetsprojektering och beräkningar av fuktförhållanden i diverse material och konstruktioner.

Verksamheten har sedan 2008 successivt överförts till Moistenginst AB, the Moisture Engineering Institute.

Vår verksamhet presenteras kortfattat på vidstående sidor, se menyn ovan under SVENSKA. För mer detaljerad information, även om kurser på svenska, se sidorna på engelska.